- کرات آملی - http://keratamoli.ir -

صدای شهروند/حادثه شورای شهر بابل وضرورت هوشیاری مسئولین شهری آمل

سخنی با مسئولین آملی

در پی اتفاقات اخیر در شورای شهر بابل که منجر به منحل شدن شورای شهر و دستگیری اعضای آن شده شایسته است که مسئولین آملی نیز با دقت اعضای شورا را کنترل نمایند.

از جمله مواردی که پیشنهاد میگردد کنترل دارایی های این اعضا قبل از ورود به شورا و بعد آن هست.

همچنین وابستگی های با بعضی از دفاتر این شهر است ونیز رانت خواری های که به ضورت علن در حال انجام می باشد ومردم شهردر بارهآن صحبت میکنند.

شورایی که تا همین چند روز قبل برای ریاستش دعوا بوده آخر با مدیریت فرماندار محترم ختم به خیر گشت .

آری مدیران عزیز شهر آمل علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد نباید از صحبت های یکی از اعضای شورا بعد از انتخاب هیئت رئیسه که در خصوص عامل برهم زدن نظم شورا بود به سادگی گذشت.