- کرات آملی - http://keratamoli.ir -

آماری تکان دهنده از میزان فرار مالیاتی در کشور

همه راه ها برای جلوگیری از فرار مالیاتی به شفافیت مالی می رسد و اجرای قانون از کجا آوردی ولی چرا به درستی پیش نمی رود.

 

آماری تکان دهنده از میزان فرار مالیاتی در کشور [1]