- کرات آملی - http://keratamoli.ir -

خواسته ملت ایران تسلیم نشدن درمقابل زورگویی هاوغارت گری ها می باشد

امام جمعه دابو ودشت سر:ماچهاردهه فعالیت بابین الملل راداریم امروزبه فضل خداوندمتعال آن ایرانی که درزمان مزدوربوده ومسئول ارشدان نظا م به دست بوسی وپابوسی غرب می رفت امروزسخنان ولی امرمسلمین کاخ سفیدرابه لرزه درمی آوردپس خواسته ماهمین است تسلیم نشدن درمقابل زورگویی هاوغارت گری ها.

امام جمعه دابو ودشت سر در خطبه های دوم نماز جمعه این هفته بخش گفت:توصیه درست ازتقوای الهی داشتن، آگاهی وبصیرت لازم نسبت به خداداشتن ودرمحضرخدابودن ودلداده خدابودن وفریفته شیطان نشدن ودرمقابل وساوس شیطان کم نیاوردن،اینکه یک انسان کاملی باشیم وخداراشاهدوناظربراعمالمان بدانیم همه پست هاومقام هادرحال جابجاشدن است ۱۲۴هزارپیغمبرآمدندورفتندمستندهاوحکومت هاجابجاشدیک عده ازحاکمان جورآمدنددرمقابل دین ایستادندومتولیان دین برای احیاءقلوب مردم آمدندتک تک بزرگان رفتندامروزنوبت ماست هرآنچه که درآینده درانتظاربشرهست برای ترسیم بهشت یاجهنم درگرواعمال من وشماست اگرتوانستیم دراین  زندگی صالح وسالمی توأمان باسلامت داشته باشیم آخرتمان هم همینگونه است اگراینچنین نباشدواهل مکرونیرنگ وفریب دادن به مردم باشم خوب جهنم مطمئنا درانتظارمن است وکمینگاه من است پس دقت کنیم اینکه درقرآن آمده است أَلم یَعلم بِأَنَّ الله یری خداداردمی بیندوبه تصویرمی کشاندفردابایدحساب پس دهیم .
خوب بنده چون فرمایشات رهبری رادرهفته گذشته درمراسم تنفیذریاست جمهوربه طورکافی تحلیل نکردم نیازدیدم که امروزبیاناتی روداشته باشم چون امروزبه فضل خداوندمنتخبین مردم درشورهاتابه حال البته هنوزابلاغ نشده زمان تحویل گرفتن مسندشوراهای جدیدولی آنچه راکه هست این منتخبین مردم هستندوقرارهست درمسندروستایاشهرقراربگیرندحالامنتخبین شوراهاوانتخاب دهیاری که ازسوی این منتخبین انجام می گیردمنتخبین شوراهاکه شهردارازسوی اینهاانتخاب خواهدشدومنتخبین مجلس که محل قانونگذاری است که هریک ازماانتظاراتی نسبت به این عزیزان داریم وریاست جمهورهم درکابینه خودشان.
سه جهت گیری راولی امرمسلمین درآن دیدارعنوان داشتند

یکی ازمسائل اهم ومهم پرداختن به مشکلات مردم بوده فرمودنددردرجه اول مشکلات اقتصادی ومعیشتی مردم واینکه مسئولین دربین مردم بروندوازنزدیک بامشکلات مردم باخبرشوندواینکه بنده هم به مسئولین دوبخش توصیه می کنم بارهاکه برویددرجمع مردم وازنزدیک بادردمردم آشناشویدوگرنه اگربنده کاربه کارمردم نداشته باشم دردفترمی نشینم تامردم بیایندومشکلات خودشان راعنوان کننداین کارهاازسردلسوزی است فرمودنددراین موردسه کاربایدانجام شودپرداختن به مسائل داخلی وجهت گیری دوم تعامل گسترده بادنیاولی بایدنسبت به مسائل داخلی دقت لازم راداشته باشیم پرداختن به مشکلات مردم .مردم امروزدرددارندمشکل دارندمردم امروزقرض دارندوبرای رفع مشکل به بانک مراجعه می کنندولی بانک وام های راباسودهای ربوی ۲۵درصدووباکارکردگاهابه ۵۰درصدهم می رسدبایددقت لازم انجام شودمسئله معیشت مردم ،اقتصادمردم دقت بکننداقتصاددان های جامعه تقوی رارعایت کنیدعرض کردیم اگربحث اعتدال هست اعتدال درمبانی دینی حتی آنهایی که رفتنددربیابان هابه عبادت پرداختندواززن وفرزنددست کشیدندورفتندپیش پیامبرکه شوهرانمان دست ماکشیدندونفقه های مارانمی دهندورفتنددربیابان هانمازمی خوانندپبامبرامیرالمؤمنین رافرستادکه برووآنهارابرگردان این است اعتدال، این است زیاده روی نکردن وکمروی نکردن.اعتدال به این معنانیست که ساکت باشیم هربلای فرهنگی می خواهندبرسرجامعه بیاورندانجام دهندنه اعتدال به این معنانیست که یک عده بتواننددربیت المال تصرف کنندویک عده زندگی بسیارسخت وتلخی راداشته باشند.
جهت گیری دوم تعامل گسترده بادنیا،یکی ازمطالبات مقام معظم رهبری است کسی امروزمنکرارتباط بادنیانیست امادنیای سالم وصالح،دنیایی که سلطه گرنباشددنیایی که امروزهدفش غارت به بیت المال نباشددنیایی که جزبه فکرمنیت طلبی وعافیت طلبی باشدنه مادنیای تعامل گرمی خواهیم ماارتباط بادنیایی که اهداف اصلیه نظاممان حفظ شودنسبت به حیات اجتماعی بشریت ،مبانی همکاری،همدلی وتعامل بادنیا.پس اگرمسئولان دیپلماسی مان اهدافشان به ایجادارتباط است بایداول آرمان های اصیل نظاممان حفظ شودچه کاری بایدکه بعضی ازنمایندگان درجریان تحلیف انجام دادندعکس سلفی گرفتنی که حیثیت وشأنیت نظام مارابرباددادندحتی مردمی که آنهاراانتخاب کردندراهم ناراحت کردندچه کاری می کنید!شمامی خواهیدنسبت به آرمان های اصیل نظاممان دفاع کنیدالبته اینهاتعدادشان محدودهست ماقطعاازریاست محترم مجلس وقوه قضائیه می خواهیم که نسبت به این مسائل دقت کنندخانم موگرینی حتی شایدشوهرشان..که آقایان بخواهندبامادربرجام اینچنین عکس سلفی بگیرنددقت کنیداینهاقلب ماراناراحت می کندخانواده های شهداوانقلاب هاناراحت می شوندازاینکه می گوییم تعامل،تعامل سازنده باشدامروزاکثرانسبت به این جریان حساسیت نشان دادند.
سومین جهت گیری این است که دربرابرهرسلطه طلبی باصلابت وقدرت ایستادگی کنیم.

همین جریان تحریم اخیروقتی که ریاست جمهور مقتدرانه سخن می گویندوقتی مجلس کمیسیون تشکیل می دهدوقتی مطالبات برجام نافرجام راعنوان می کنندکه اگرشماتعدی بکنیدمادرمقابل شماخواهیم ایستادببینیدکه چه مسائلی پیش آمدهرجاکم گذاشتیم آنهازیادگذاشتندهرجایی که ترسیدیم آنهادرمقابل زیاده طلبی می کنندآنهاازهمین طریق مدیریت کردند.
ماچهاردهه فعالیت بابین الملل راداریم امروزبه فضل خداوندمتعال آن ایرانی که درزمان مزدوربوده ومسئول ارشدان نظا م به دست بوسی وپابوسی غرب می رفت امروزسخنان ولی امرمسلمین کاخ سفیدرابه لرزه درمی آوردپس خواسته ماهمین است تسلیم نشدن درمقابل زورگویی هاوغارت گری ها.
درهرزمان که شوراهای محترم به مسندآمدنداولادهیاران وشهردارانی راکه انتخاب می کنیددقت لازم رابکنیدشمامنتخب مردم هستیددرست است که شماشهردارودهیارراانتخاب می کنیدباتأییدفرمانداری وبخشداری ولی کسی راانتخاب کنیدکه صلاحیت داشته باشدماداریم دهیارانی راکه درطی ۴سال یکبار نمازنیامدندخوب وقتی اینهانسبت به مبانی اعتقادی کم بگذارندودرددین نداشته باشندمی خواهنددردمردم داشته باشند!وقتی شخصی که عملانمازنمی خواندمی شود بیت المال رابه آنهاامانت داد!که فرمودوانّماهی فی عُنقِک امانه به ریاست محترم جمهوردرجریان تنفیذاعلام فرمودندکه پیامی بودبرای همه ما.که این مسندهایک امانتی است دردست من وشمادقت کنیم.آیه شریفه می فرمایداِنَّ الله یأمرُکم ان تؤدُّالاماناتِ الی اهلِهاتابه امروزتریبون دردست من بودفردابایددست دیگری قراربگیردتادیروزدهیاری دست یک دهیارعزیربوده حالااگردهیاری سالم وتوانمندی است بگذاریدبماندبحث فامیلی وقرابت و…نکنیدمشکلات مردم راحل کنیدمادردفتربسیاری ازمردم رومی بینیم که می آینددرددارندوگرفتاری هایشان رااعلام می کنند.
عرض آخرم راجع به منطقه خودمان درموردجشنواره برنج که هرساله چندماهی صحبت هایمان راجع به برنج وکشاورزان هست وحمایت می کنیم ازاین قشرزحمتکش.الحمدلله بادرایت عزیزان جلسات متعددی شکل گرفته باحمایت فرماندارانقلابی مان آقای رسولی نسبت به برگزاری جشنواره ومسئولین بخش که قطعابابخشداران ودهیاران این جشنواره بابرنج دابودشت انجام شودبرندسازی برنج دابودشت البته دابودشت ودشت سریکی است ان شاءالله به آن هدف خواهیم رسیدومطالبات کشاورزان راخواهیم گرفت شالیکوبی داران عزیزدقت کنیدزحمات زیادی می کشیدی اینهاامانت دردست شماست فردابایدحساب پس دهیداگرکارخوب کردیدخدابرکت می دهدحمایت شالیکوبی داران ازسوی دولت،مدرنیزه کردن ومکانیزه کردن جزئی ازاهداف برگزاری جشنواره برنج است حق مااین است که تسهیلات رفاهی وبین الملل راداشته باشیم کمباین هایی که هست همه دست دوم وسوم وچهارم چین است چرانبایدازداخل داشته باشیم تاشرکت هایمان ورشکست شودبهترین تکنیسین هارادرداخل داریم می بینیم که باتوتال قراردادمی بندندپس نسبت به تولیدواشتغال دقت شودکه به خواست خدابتوانیم درشهریورسومین جشنواره رادرهمین منطقه برگزارکنیم.
خوب هفته گذشته شهید ولایی را داشتیم و همچنین شهدای مدافع حرم ومدافع وطن مرزبان های عزیزرا در آعوش خودمان داشتیم خداماراشرمنده شهداقرارندهدخصوصا شهیدعزیزحججی که اخیراداعش امده سرش راازبدنش جداکردوهمسرش پیامی دادکه فرمودسرشوهرم درراه ولایت وفدای رهبرم .شوهرم رفت تابدانندکه رهبرمان سربازداردوتنهانیست و اینکه می فرمودند محسنم عاشق رهبری بوده اند و البته این پیام همه همسران و مادران شهدامون هست شهید هادی جعفری را فراموش کردیم شهید حاجی زاده شهید صحرائی شهید دارابی شهید سلطانی و شهید حیدری و دیگر شهدا کدام شهید یا خانواده اشون غیر این بوده اند حال ببینید بعضی از مسئولان چگونه در مقابل ولایت می ایستند و یا چگونه در مقابل غربی ها ترس و واهمه دارند.
پیام سردار  عزیز حاج قاسم سلیمانی را شنیده ایم که فرموده اند انتقام خون این عزیزان را خواهیم گرفت و هلاکت کامل داعش داغ و شحره ملعونه خبیثه مقاومت و ایستادگی نموده و ساکت نمی نشینیم و به فضل خدا آن روز نزدیک خواهد بود.