امروز پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ و ساعت ۱۸:۱۰ دقیقه می باشد.
 • تاریخ انتشار خبر : شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ | ساعت انتشار : ۱۱:۳۶ | کد خبر : 55884 | نویسنده : عيسي ملكشاهي
 • تعداد نظرات : ۰ نظر
 • توصیه مقام معظم رهبری به ریاست محترم جمهوراین بود که بامردم باشید و دردل مردم باشید

 • دسته بندی مطلب : سیاسی , نمازجمعه شهرستان | تعداد بازدیدها : نفر
 • امام جمعه دابو ودشت سر : کمک کار دولت محترم خواهیم بودبه شرطِها وشروطِها ان شاءالله برسندبه منویات مقام معظم رهبری وارتباط خارجی هم داشته باشند.

  خطبه دوم
  أوصیکم عِبادالله ونفسی ونفسی ونفسی بِتقوی الله
  دراین خطبه نیزهمانندخطبه اول محضرشریف شمااهل کرامت مؤمنین ومؤمنات مردم انقلابی وبابصیرت خواهران ایمانی ابتداخودم وخودم وخودم وبعدهمه شماراتوصیه به تقوای الهی می کنم.
  درآیه ۲۹سوره انفال خداوندمتعال فرمودند:یاأَیُّهاالذینَ آمَنوااِن تَتَّقوالله یَجعَل لکُم فُرقاناًویُکَفِّرعنکُم سَیِّئاتِکم ویَغفِرلکم ذنوبَکم واللهُ ذوالفضلِ العظیم
  مسیرتقوی انسان رانجات می دهدمی فرمایداگرازخدابترسیدخداقوه تشخیص حق ازباطل رابه مامی دهدوگناهانمان رامحومی کندوخدادارای فضل وبزرگواری است خوب براساس این آیه آثارتقوای الهی تشخیص حق ازباطل است اگرخودمان راعرضه به قرآن کنیم ودرمحضرخداقراردهیم بسیاری ازمشکلات ازمسیرزندگی بشریت قابل حل خواهدبودبسیاری ازمشکلاتی که امروزجامعه مان رادربرگرفته صرفابه خاطراین است که ارتباط ماباخداآنچنان که بایدباشدنیست ورنگ وبوی خدانمی دهدحلال وحرام  خداآنچنان که بایدمراعات شودنمی شودودقت نمی شودوغذاهای شبهه ناک انسان راازنمازوعبادت دورمی کند.
  خوب امروزمیلادسراسرنورامام رئوف علی بن موسی (علیه آلاف التحیه والثناء)است که عرض تبریک دارم  خدمت آقا امام زمان (عجل الله)ونائب برحقش رهبرعزیروشماشیعیان آن حضرت.روزیازدهم ذی القعده سال ۱۴۸هجری مکتب کریمانه نجمه خاتون توانسته فرزندی رابه دنیابیاوردکه بتواندهمه قلوب شیعیان رامعطوف خودش کندومضجع شریفش ملجأدرماندگان ومستضعان وفقرای جامعه باشدامام علی بن موسی الرضانماینده تام فضائل اخلاقی بوده ازعبودیت وتقوی گرفته تااحسان وتواضع .درمیان ویژگی های برجسته این امام مقام علم ایشان و عصمت ایشان ازجایگاه برترووالایی برخورداربوده مقام ولایت ورهبری ایشان درسخت ترین برهه اززمان.اندیشه بزرگی این امام عزیزداشته تفکربسیاربلندوطبع بسیارزیبایی این امام بزرگوارداشته .لذاامروزبعدحدود۱۴قرن شیعیان پروانه واربرگردوجودی این شخصیت عظمای الهی حضوریافته وازایشان ارتزاق می کنندوسعی کنیم که ازمنبع لایزال الهی توسط وسیله هایی که خداقرارداده واهل بیت هستنداستفاده کافی ووافی راببریم.

  متأسفانه خاطره تلخی که اساساریشه درضعف بی مسئولیتی داشته مقامات سعودی که درحرمین شریفین ازمسجدالحرام گرفته تاقضیه منادردوسال گذشته هنوزآن آلام ودرددرجسم وجان مسلمانان بوده وهست چندین شهیدعزیزی که دربلادمتعددتخصیصاایران.اماباتوجه به اهمیت این رسالت تصمیم گرفته شده تااین کنگره عظیم انجام شودکه ان شاءالله قطعامطالبه ماازسعودی این است که دست ازشیطنت برداریدودست ازکدخدایی گری برداریدودست ازاسرائیل پرستی برداریدوبه خودتان بیاییدشماانسان هستیدچراخلق وخوی حیوانی گرفته ایدچرابه عناوین متعددیکبارازطریق جرثقیل ویکبارازطریق ازدحام جمعیت داریدترورشخصبتی می کنیدوشخصیت های بزرگ جهان اسلام امروزدرکنگره حج حضوردارندقطعاقطره قطره خون شهدایمان گریبانگیرتان خواهدشدلذاهم ازمسئولین باکرامت ایران درخواست داریم که متوجه مسائل باشندومدیریت لازم انجام شودتاخدای ناکرده تألم ودرددیگری برآلام ماافزوده نشودوهم ازمسئولین سعودی این درخواست راداریم که ان شاءالله دقت لازم راداشته باشند

  اماچهاردهم مردادروزحقوق بشراسلامی وکرامت انسانی است یکی ازمسائلی که امروزدرجهان کنونی که یک عده سردمدارووطلایه دارمدعیان حقوق بشرهستندبه زبان ولی درعمل تیشه به ریشه مردم زدندبه عناوین متعددازآن دوبرج دوقلوی آمریکاگرفته تامسائل دیگرآمدنددعواهاوجنگ های متعددشکل دادند.حقوق بشرمسئله ای است که همیشه دستاویزیک عده ازافرادقدرتمندبوده تابواسطه آن به تعلقات خودشان برسندنمونه بارزش که عملکردمتهم کردن کشوربه نقض حقوق بشربوده ازسوی مقام های غربی.
  تعدادی ازمسائلی که بایدمراعات می شده انجام نگرفته تشویق وتحریک عراق برای آغاز جنگ تحمیلی ازسوی آمریکا وانگلیس انجام گرفته،حمایت حقوقی وسیاسی ازبنی صدرمزدوردرخرداد۶۰ وحمایت طولانی ترازآن ازسوی سازمان مجاهدین خلق ازسوی گروه نفاق وتروریستی،بکارگیری خطی مشی براندازی وهارعلیه ایران که امروزهم متأسفانه درصدداین هستندکه درمقابل حاکمیت نظام بایستند،ارائه کمک های وسیع مالی وتسلیحاتی واطلاعاتی به رژیم بعث عراق ومجهزساختن رژیم بعث عراق به سلاح شیمیایی که هنوز درواقع عزیزانمان درحلبچه آن شیمیایی که برآنهاشده هستن حمله به چندجایگاه نفتی ،حمله به ناوگان های دریایی ،سرنگونی هواپیماهای مسافربری اینهاشرارت های دامنگیراستکبارجهانی است.اینهادارندادعای حقوق بشرمی کنندامروزهم تشویق وتحریض تحریم های یکجانبه وغیرمنطقی نسبت به مردم ایران، طراحی آشوب ومدیریت اختشاشات خیابانی درسالهای ۷۸و۸۸هنوزأن مسائل ازذهن ماخارج نشده ،سرمایه گذاری برای ایجادجنگ نرم که امروزتوانسته خانه وخانواده راتباه کند لذاماتوصیه می کنیم به مدعیان حقوق بشرنسبت به مطالبات حقوق مردم درجهان اسلام دقت لازم رابکنید
  مسئله بعدی مراسم تنفیذریاست جمهوردولت دوازدهم ومراسم تحلیفی که روزهای آینده درحال شکل گیری است که باحضورگسترده شخصیت های ترازاول دههاکشورهادرحال شکل گیری است که هریک ازاین شخصیت ها درحال ورودبه ایران هستندفرصت مجددی است که بتوانندازاین دراین امانت الهی که برعهده جناب دکترروحانی داده شده ودولتی که ازسوی ایشان ان شاءالله به عنوا ن کابینه معرفی خواهندشدبتوانندازاین آزمایش الهی جهت رفع معیشت مردم واشتغال وازدواج جوانان ورفع رکودکه یکی ازمعضلات مااست مسائل ومشکلات بانکی مبادرت کردن اموربانکی به رباامروزدامنگیرمردم شده لذابه فضل خداوندمتعال دولت دوازدهم بابهره گیری ازذخائرنظام مقدس جمهوری اسلامی باهدف اقتصادمقاومتی تولیدواشتغال ان شاءالله شروع به کاربکنندبیایندازکابینه متخصص وجوان استفاده بکنند.چندین بارعرض کردیم خدمات ارزنده شان درسال های گذشته درست درزمانی که ماتحریم بودیم جای شکروسپاس هست ولی امروزخانه وخانواده تحریم هستندیکی ازعزت هایی که این نظام توانسته کسب بکندپنجم مردادسال جاری یکی ازافتخارات افتتاح اولین پایگاهشودآکوی ثابت پرتاب  موشکی که درگام اول موشک ماهواره برسیمرغ راتوانستیم باموفقیت  به صورت آزمایشی پرتاب کنیم آنهانمی تواننداین پیشرفت هاراببینندلذاتحریم می کنندامروزسپاه ما که مقتدرانه ایستاده آنهامی خواستندبه ایران حمله کننددرجریان حرم امام ومجلس آنها۵نفرآمدندما۵به علاوه ۱حواله شان کردیم ومتوجه شان کردیم که اگردست ازپاخطاکنندماتلاویووحیفارابه هلاکت خواهیم رساندلذاضمن تبریک به جناب روحانی وایشان درمحضرولی فقیه زمان ازخدا استعانت خواستندماهم کمک می کنیم ودرکنارمدیران ومسئولین شان هستیم وخدمات ارزنده ای شکل خواهدگرفت کمک کاراین دولت محترم خواهیم بودبه شرطِها وشروطِها ان شاءالله برسندبه منویات مقام معظم رهبری وارتباط خارجی هم داشته باشندکه توصیه رهبری هم بوده جشنواره ملی برنج هم درحال شکل گیری است مشکلات کشاورزان راهمیشه ایام عرض کردیم مابه فکرکشاورزان عزیزهستیم وباجناب بخشدارحیدری هم نسبت به کارخانه های شالیکوبی صحبت کردیم امروزهمه تلاش می کنیم تامشکلات مردم حل شود.یک توصیه به دولت محترم تدبیروامیددارم اگرامروزمبادرت نکنندبه خریدبرنج خدای ناکرده خریدبرنج کم نشودوپایی نیاید ان شاءالله مقل گذشته همت کردیدامسال هم همین کمک باشد.و اما عرض اخر در مورد دانشکده علوم‌ پزشکی دانشگاه آیت الله میرزاهاشم آملی عرایضی به سمع عزیزان برسانم
  مردم فرهیخته و باهوش دابو و دشت سر حدودا ۳۰ سال قبل بخاطر پاره ای از مشکلات و  زیرکی خاص مسئولین محترم وقت بابل احداث دانشکده پزشکی فقط و فقط به دلیل ندادن زمین توسط املی ها که آن زمان واقعا ارزشی نداشت از امل به بابل رفت

  و حالا بعد از ۳۰ سال وضعیت پزشکان متخصص و فوق تخصص در بابل را می بینیم و همه می دانیم حضور دانشکده پزشکی در بابل منجر به ایجاد دانشگاه علوم پزشکی بابل مثل ساری یا تهران یا تبریز و مشهد و ….. شده است و بسیاری از املی ها امروز برای ویزیت و درمان باید به بابل بروند و مخصوصا برای درمان سرطان به شهر کوچکی مثل بابلسر آیا واقعا برای پایتخت علویان این فرصت کمی هست و حق ما نیست؟
  خوشبختانه حدود ۲ سال گذشته و همراه با توسعه شهرستان امل و ایجاد بخش دابودشت و دشت سر با همت نماینده پرتلاش و زحمتکش جناب دکتر یوسفیان و بزرگان این شهر در دانشگاه ازاد ایت الله املی مثل جناب دکتر فاضل لاریجانی  بعنوان رییس دانشگاه ازاد و همت مجمع خیرین و مردم و مسولین شهرستان امل در زمان سفرهای استانی دولت مجدد این شانس بعد از ۳۰سال  توسط وزیر محترم به شهرستان امل داده شد که دانشکده پزشکی را به امل بدهند و در کنار آن هم یک بیمارستان که اموزش عملی پزشکان دانشگاه ازاد در ان صورت پذیرد که در ان زمان بیمارستان امام خمینی یا امام زاده عبدالله مد نظر بود
  چرا که دولت امکان تجهیز کامل و تامین نیروهای مربوطه برای جذب را نداشت . و الان هم بعد از ۲ سال هنوز کاملا تکمیل و تجهیز نشده است خوب این خوشحالی انچنان در شهر پیچید که تا چند ماه و حتی الان بعد از حدود ۲ سال مردم همیشه گوش شان به خبرها است که دانشگاه ازاد دشت سر ایت الله املی ان ارزوی ۳۰ ساله را براورده و ان محرومیت می توانم بگویم شاید به ناحق این شهر را مرتفع کند.
  اما ۲ سال گذشته و همچنان ما منتظر عنایت و تلاش عزیزان هستیم خوب هم نماینده ای مقتدر و پرتلاش مان در مجلس شورای اسلامی و هم روسای دو قوه که افتخارمان هستند و همچنین از جناب دکتر فاضل لاریجانی لذا در انتظار مژده این کار بزرگ هستیم.
  جناب دکتر لاریجانی شما به عنوان رییس دانشگاه ازاد این پیروزی و شادکامی را از شما می خواهیم لذا
  ما مردم دابو و دشت سر با وجود جنابعالی و حضور دکتر باقر لاریجانی بعنوان معاون اموزشی وزارت بهداشت که بعد از وزیر اولین شخصیت وزارت بهداشت است و در عین حال رییس شورای گسترش برای تصویب دستور وزیر محترم بهداشت است  و در واقع این دانشگاه ازاد هم به نام مرحوم پدرتان است انتظار داریم که که اینکار هر چه زودتر به نتیجه برسد.
  آن روز در زمانی که توسعه دانشکده پزشکی در کشور ممنوع بوده و ان هم دانشگاه ازاد که ۱۰۰در ۱۰۰ ممنوع بوده  در شورای اداری امل در سفر دولت یک استثنا اعلام شد و مجوز شفاهی توسط دولت و وزیر بهداشت داده شد .
  لذا مثل ۳۰ سال گذشته از این فرصت طلایی بی بهره نشویم.
  جناب دکتر یوسفیان عزیز و بزرگوار نماینده مردمی و پرتلاش ۹۰ هزار مردم دابودشت و  دشت سر برای توسعه دانشگاه ازاد که در نهایت توسعه شهرستان امل و استان خواهد بود لذا از شما نماینده پر تلاش و پرتوان این هدیه را در این دهه کرامت از شما می خواهیم.
  قطعا می دانیم با این کار بزرگ‌توسعه بسیار بزرگی در امر پزشکی که حضور متخصصان و اساتید برجسته باعث رونق اقتصاد این دیار خواهد بود لذا امید داریم با درایت شما و حل مشکلات موجود هر چه زودتر این دانشکده در دانشگاه آزاد ایت الله العظمی میرزا هاشم آملی تاسیس گردد و مردم مان در حق شما عزیزان دعا می نمایند.

  ابر چسب ها :
  نظرات کاربران در مورد "توصیه مقام معظم رهبری به ریاست محترم جمهوراین بود که بامردم باشید و دردل مردم باشید"