امروز پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ و ساعت ۱۸:۱۶ دقیقه می باشد.
 • تاریخ انتشار خبر : دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶ | ساعت انتشار : ۱۲:۳۶ | کد خبر : 55849 | نویسنده : عيسي ملكشاهي
 • تعداد نظرات : ۰ نظر
 • مباد فداکاریها ی مدیران طعمه رقابت های سیاسی شود!؟

 • دسته بندی مطلب : یادداشت | تعداد بازدیدها : نفر
 • مباد فداکاریها ی مدیران طعمه رقابت های سیاسی شود!؟

  سیاستها ؛راه وروش اداره خانه وسازمان وملک و مملکت است ؛نحوه راهبردی حل معضلات و مشکلات و چراغ راه ؛استراتژی تحصیل هدف و دستور العمل اداره یک مجموعه و شهر و کشور که قطعا” منعطف هم هست و با رعایت موازین انسانی وبا محورّیت دانش و تخصّص برای اعتلای زندگی جمعی ؛و سازمان وملک ومیهن پویا و هوشمند مبنای تصمیم گیریها قرار می گیرد که در همه احوال نبایدبا آرمانها و ایده آلهاو سنن و فر هنگها در تضاد و تعارض باشد .
  ** توآن درخت گلی که اعتدال قامت تو ***ببرد قیمت سرو بلند
  مدیرانی که با صداقت و بزرگمردی و مجاهدتهای شبانه روزی توائم بامحبت و پاکدستی و در کمال فداکاری سازمانهارا رهبری کر ده اندوتمام همتشان صر فه جویی در منابع و استفاده بهینه از سرمایه های فیزیکی و انسانی و امکانات و توانایهای بالقوه برای تحقق چشم اندازها بوده است؛ نباید در تغلیب سیاسی وتفوق اندیشه غالب در انتخابات مورد هجمه های ناجوانمردانه واقع شوند و تمام مجاهدتها و خدمات خالصانه مستمر شانش یک شبه در آتش تعصّب و تفکر محدود تهدید شود و بسوزد . و گروهی رادراو هامات خویش مانع ورادع اداره سازمان وکشور بیابند ودر مقابل شان صف آرایی کنند و تهمت و تهدید را نثار هم نمایند وکشور واحد ومنسجم و قائم به اهداف سازمانی رابرای تحصیل اهداف زود گذر و غیر پایدار را؛ متفرد کنن.به قول شهاب الدین سهراوردی(شیخ الاشراق):
  • هان:تاکه سر رشته ؛گم نکنی ****خود را زبرای نیک وبد ؛گم نکنی
  رهرو تویی؛راه تویی ؛منزل تو ئی **** هشدار که راه خود به خود گم نکنی
  کشور یک مجموعه واحد است و انتخابات برای اداره این مجموعه واحدو رقابت های انتخاباتی برای گر مپویی انتخابات و حضور حداکثری مردم در انتخابات نوعی دعوت مردم در اداره کلان کشور است نباید نتایج این امر خیر ابزاری برای انتقام جویی و لشگر کشی و جبهه گیری علیه اینیکی و یا آندیگری شود اینکه رقیبی ۶۰%آرا را نصیب خویش گرداند ؛برای ۴۰% باقیمانده خط و نشان بکشداین بدور از مدیریت علمی و موجب کم خردیست ومحکوم است حکم این را دارد که مدیری در داخل سازمان به عده ای که به او بها میدهند همه کرسیها را بدو بخشند وبازار چاپلوسی و تملق و دروغ را رونق دهد و بباقی را از حداقل ها محروم نمایند که خود منشای بی نظمی و آسیب های سازمانی می شود این نوعی جبهه بندی است و سازمان را به میدان جنگ بدل ساختن و در جهت نابودی ان گام بر داشتن است که مدیریت خردمند هرگز مصدر شکاف بین نیرو های سازمانی نمی شود که این قبل از همه موجب شنابودی خود او میگردد به قول سعدی در کلیات :
  هر آنکه تخم بدی کشت و چشم نیکی داشت **دماغ بیهوده پخت و خیال باطل بست

  برنده و بازنده بودن هر دو برای یک هدف است؛ اعتلای اهداف سازمانی و این سازمان خواه یک اداره کو چک و یک نهاد وابسته باشد و یا یک کشور که اگر گروه های سیاسی وارد میدان نشوندوبه قول خودشان انتخابات چند صدایی نشوداصلا” شوری ایجاد نمی گرددو رغبتی صورت نمی بندد وانتخاباتی صورت نمیگیردتا آن دیگری منتفع شود این می شود یک حرکت مرده و انتخاباتی مسخره مثل کره شمالی که اول و آخر انتخابات خودت هستی و پیروز و قهر مانی در کار نیست که برای گروه مقابل و یا به قول رئیس جمهور ۲۴میلیون نفری؛ ودر مقابل خط و نشان بکشید که حالا نوبت ماست وهمه امتیازات متعلق به همین ۶۰ %در صدی هاست تمام مدیریتهای کلان و…باید بین آنان تقسیم شود واین جفای نابخشودنی برای دیگرهموطنان عاشق و علاقمند رشد و توسعه ملی است ؛نگاهی بخشی در اداره سازمان مردود است ؛ قهر مانان متواضعند وپیروزی خود را پیروزی ملی می نامند واین نصیحت همیشه حضرت امام خمینی (ره) به رزمندگان بود که مبا دا از پیروزیهای که نصیب قوای اسلام می شود مغرور شوید چنانکه سیره حضرت امام (ره) این بودکه خودر ا خدمتگزارمردم می شمرد و ملت را ولی نعمت خود می خواند ؛رئیس جمهور نصفه و نیمه هیچ کاری از او ساخته نیست او رئیس جمهور همه ملت ایران است و باید کامل و مکمل هم باشد و انشقاق و افتراق در وجود او نمی بایست راه پیدا کند راستی در منشور شهر وندی جناب رئیس جمهور امتیازات حکومتی بین مردم اصلاح طلب و اصول گرا دارد ؟و یا چپ و راستی در کا ر نیست!؟ همه در برابر قانون امتیاز و احد دارند ؛رئیس جمهور چون نفوس انسانی باید در کل جامعه سریان داشته باشد و برای کل میهن اثر بخش باشد؛نفوس رحمانی کلیه قوا و نیروها وسازمانها که به قول مشائیون “النفس فی وحدتها کل القوی “جناب ریاست جمهورنباید از اصولش که مدعی اعتدال گرایی است و نیز استراتژیش فرا جناحی است عدول کندحتی اگر چند قلم بدست مغرض ؛ایشان را مللک طلق خویش بدانند که به هر نحوی در او تمللک داشته باشند و بر او فر مان برانند و یا جناب رئیس جمهوررا ماشینی بدانند که به هر سو خواستند برانند و ازاو امتیاز بگیرند ورسما”در مازندران آنطور که من می بینم چند ده نفری که به بودجه ملی دست رسی دارند همایش و گرد همایی بر پاکنند و خیمه شب بازی در بیاورند وعروسک گر دانی وهرروز به این یکی بتازند و آنیکی راملامت کنند وادعای حاکمیت محض نمایندکه نوعی تفکر قلدر مآبانه و استبدادی است ؛ گاه “فر ماندار آزاده آمل” را مورد عتاب خویش گیرند و زمانی ظلمانه استاندارد را به شدید ترین حالت به نا سزا برندو مدعی اصلاح طلبی شوند حال اگر اصلاحاتی در کشور باید صورت بگیرد که همین طور است که یک موجود زنده باید مدام در پی اصلاح باشد تا خود را تر میم و زنده نگاه داردباید به شیوه صحیح وعلمی باشد نه با شانتاژو باج خواهانه بطوریکه معلوم نشود جناب روحانی رئیس جمهور هستند و یا حواریون%اش و یا چند ده نفری در مازندران براه بیافتند و خود را ولی نعمت مر دم بدانند واو همات خود را اصلاح طلبی بنامند وادعای حاکمیت برامورات را داشته باشند و یا نعوذ بالله بگوییم جناب رئیس جمهور ایشان مصلوب الاراده وخدای نخواسته باری به هر جهت هستند وتصمیماتشان دفعی و اقتضایی و متناسب با تبلیغات گروه های حاکم مشرف براو.
  ** زور مندی مکن بر اهل زمین ***تا دعایی بر آسمان نرود
  مدیریت سازمانی ؛ایده وطرح و برنامه واجرا و اصلاح و توسعه می خواهد که مهمترین آنها مهارت فنی وعلمی و تخصص می خواهد ؛واگذاری سازمانها به هر کس فارغ از تعهد ات و تخصصات؛ ازبین بردن منافع ملی ؛افزایش هزینه ها ؛کاهش بهره وری ها و تحمیل هزینه های اضافی بر مردم و افزایش قیمت تمام شده کالاها وخارج نمودن اقتصاد ملی از رقابت بین المللی و تحمیل عدم تو سعه گی کشور وبردن فقر برسفره های مر دم است واین از رسالت کشور داری بدور است که ما منافع فردی زود هنگام را بر کشور داری و حاکمیت جمعی و احیای حقوق ملی تر جیح دهیم که عمل قبیح و نابخشودنی است و حداقل خیانت به خون عزیزانی است که برای احیای حاکمیت عمومی در خون خویش غلتیدند و به شهاد ت رسده اند و ما از آن سوئ استفاده نمو ده ایم .

  کسانی که برای انتخابات زحمت کشیده اند و انتخابات و چراغ آنرا با مردم روشن داشته اند که باید گفت عموم مردم بوده اند و صدا و سیما و دستگاه های تبلیغاتی جای قدر دانی دارد ولی اینکه شخصیتی در انتخابات فلان کار را کرده ودر شهرستان مسئولیت ستادی را داشته امروز باید میدان دار همه امور باشد و باید پست ها ی حاکمیتی واداره سازمانها و وزارتخانه ها وهمه امتیازات رابدوداد وبرای او ایجاد رانت کرد از اصول عدالت و حکمرانی بدور است ؛ این تعارفی است نابخشودنی ؛قربون شهدا و جانبازان و آزادگان ورزمندگان بریم که در صحاری گرم و تفیده و شر جی بالای ۵۰درجه هورالهویزه و بو ستان وسوسنگرد و جزایر مینو و شلمچه و اروندکناردر لباس فاقد منافذ ؛ضد شیمیایی راست قامتانه ایستادند تیکه تیکه شدن وبه شهادت رسیدند و یا در موصول عراق ۸-۷سال را در زیر بدترین شکنجه هااسیربودند وکشور شان را به بیگانه نفرو ختند و یا جانبازانی که قطع نخاع شده اند و دست پا ندارند و در آسایشگاههای جانبازان چشم به مملکت و تر قیات وموضوع گیرهای سیاسی شان دو خته اند ؛خانوارهای شان آنقدر بزرگوارند وبرهوای نفس شان غالب وفقط یک چیز می خواهند آنهم حفظ و اعتلای کشورو رفاه و عزت عمومی ؛باید بسیار شر منده این فداکاریها و بزرگی طبایع شدکه هماره آماده جانفشانی برای اداره کشور هستند وباز خود را مدیون دین و انقلاب و مردم و میهن بدانند در حالیکه ما در سلامت کامل بدور از تانگ و خمپاره و تیر وترکش(۴)تا اعلامیه به در دیوار شهر امن ناشی از فداکاریهای رزمندگان و نیرو های امنیتی ؛چسبانده ایم آنگاه امروز ادعای حاکمیت و خلافت به کنیم و امتیازات اجتماعی و پست ها و مقا مات را بین خود مان تقسیم کنیم و شرمنده نشده در تر بیون های رسمی داعیه حاکمیت گروه ۲۴ملیونی را داشته باشیم و وخجل ازاین افکار باج خواهانه وتفرقه افکنانه خود نشویم و حداقل اصل مسئله را اخفانکنیم مگر نشنیده و ندیده ایم؛ سعدی رحمت الله علیه در کلیاتش چگونه به نصیحت ما در کلیاتش بر خاسته که:
  گرت زدست برآید چو نخل باش شیرین+ورت زدست نیاید چوسرو باش آزاد
  ” ترامپ”را که در دنیای سیاست دیوانه می خوانیم هرگزاینگونه موضع گیرها که هر روزه در خیابانها علیه او به راه می افتند ؛ننموده است ووقتی به حضور پسرش در سیاست اعتراض می کنند ؛می گوید از خزانه حقوق بدوپرداخته نمی شود و اینجا از صدر انقلاب تا حال اقارب ریاست جمهور(غالبا”برادر) همه درکار حاکمیی بوده وعالی ترین تصمییم گیرها تا حضور در مذاکرات “برجام “به حضور آنها بوده و گاهی کا ر چاق کن عده ای وتازه فهمیده ام که لذّت حاکمیت به اند ازه ای است که به خاطر بقای آن نادر شاه چشمان فرزند ش را از حلقه در می آورد تا خود باشد نه مردم و مرام و اینجا همه چیز برای حفظ جناب رئیس!؟نه مکتب و اندیشه ونه رشد و توسعه ملی و چه تفاوت هاست بین اندیشه حضرت امام و گروهی متظاهرمنتسب بدو ؛آنطوریکه در گلستان سعدی رحمت الله علیه به تصحیح مرحوم “محمد علی فرو غی ” حکایت شده است :”فقیهی پدر را گفت هیچ از این سخنان رنگین دلاویز متکلمان در من اثر نمی کند بحکم انکه نمی بینم مر ایشان را فعلی موافق گفتار :
  *** ترک دنیا بمردم آموزند *** خویشتن سیم وغله اندو زند
  **** عالمی راکه گفت باشد وبس ***هر چه گوید نگیرد اندر کس
  **** عالم آنکس بودکه بد نکند *** نه بگوید به خلق و خود نکند
  *** اتاءمرون الناس بالّبرّو تنسون اءنفسکم
  ****عالم که کامرانی و تن پروری کند***او خویشتن گم است ؛ که رارهبری کند
  تقبیح مدیران و مقابله با آنا ن به صرف اینکه از فلان جناح سیاسیند با تمام پاکدستی و صداقت شان وبا تمام مهارتی که در اداره سازمان و احاطه ای که در حوزه مدیریت خود داشته اند و و با تمام اشرافی که بودجه ملی و در آمد ها و هزینه ها دارند ودرپیاده سازی ردیف های بودجه ای اهم از تامین وتخصیص هزینه های جاری و اعتبارات عمرانی و تفریغ آن پیدا کر ده اند وبا تمام تشویش هایی که در هزینه بیت المال اعمال می کنند ؛ومقابله حزبی و گروهی و باندی با انها ؛به آتش کشیدن تعهدات و تخصصات و مهارتها و سر انجام به تاخیر انداختن رشد و توسعه کشور و دامن زدن به فقر و مکنت و بد بختی مردم است که گناه نا بخشودنی است و کم از تحریم های امریکا علیه ایران نیست چه آنها دست رسی به بازار بین المللی را برای ما گران کر ده اند و اینان با سیاست های حزبی و نگاه سیاسی تنگ نظرانه و واگرایانه وسلیقه ای به مدیران؛ سازمانها را از داشتن نیر و های خدوم و دانشور محروم می کنند که نتیجه هر دو تا کاهش تولید ناخالص ملی ؛کاهش در آمد سرانه ؛کاهش اشتغال و تولید و ثروت جمعی و افزایش فقر و فاقه است وخواسته و نا خواسته عامل بیگانان انددر توسعه ایران .
  **دشمن که جفایی کندآن شیوه اوست **باری توجفا مکن که معشوقی ودوست

  همه می دانیم جناب قالیباف یک نیروی فنی ؛متخصص؛کارا وخلاق در اداره سازمان و شهر داری تهران و پاکدست و مخلص و مهمتر از همه ایثار گر وآماده جانفشانی در هر عرصه است بطوریکه تحّول عظیم در تهران ایجاد کرده که چشم دشمن ودوست بدو خیره می گردد؛ جنگلی ازکمر بند سبز ایجادنموده و بازیبا سازی شهری اش تهران را از شمال ایران زیبا تر و مصفا تراز پیش نمو ده است وتهران باانبوه جمعیت بالای ۱۳ میلیونی از هزاران امتیازات زندگی شهری از جمله اتو بانهای گسترده و پل های رو گذر وزیر گذار و تو نل ها وپل های غیر همسطح و کیلو متر هامترو که شمال تهران را به جنوب و شرق را به غرب متصل می کند وشهرک های اقماری متصل به تهران و هزاران اقدامات شهر سازی دیگر که بنده به دلیل دور بودن از آن محیط از آن بی اطلاعم.
  قد ر شناسی حکم می کند که این اقدامات عظیم را به راحتی به زیر سئوال نبریم و مدیر کشی و شخصیت کشی راه نیاندازیم و این مدیران هنرمند و عاشق ملک ومیهن رابا سهو وبی توجهی بمیرانیم و اقداماتشان را در آتش سیاست زدگیها واخلاقیات بسته و دگم بسوزانیم که اگر منجر به فرار مغز ها نشودمدیران خبره و متخصص و پاکدست که ارزش شان از همه منابع فیزیکی و سر مایه ای بالاتر است وآنها بر هر سرمایه ای اولی ترند رابا بخل و کوته بینی و جهان بینی محدوداز دست می دهیم وباانزوا واعتکاف کشاند ن آنها ؛جامعه را از این نعائم خدادی که آغاز تو سعه هر کشوری است محروم می سازیم که این گناهی است نابخشودنی :
  دولت جاوید یافت هرکه نکو نام زیست + کز عقبش ذکر خیر زنده کند نام را
  وصف ترا گر کنند ورنکننداهل فضل + حاجت مشاطه نیست روی دلآرام را
  بالله تو فیق (آمل – دبیردکترصلواتی (۰۹۱۱۱۰۰۹۸۲۹)

  ابر چسب ها :
  نظرات کاربران در مورد "مباد فداکاریها ی مدیران طعمه رقابت های سیاسی شود!؟"