امروز پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ و ساعت ۱۸:۰۹ دقیقه می باشد.
 • تاریخ انتشار خبر : شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۶ | ساعت انتشار : ۱۰:۲۸ | کد خبر : 55804 | نویسنده : عيسي ملكشاهي
 • تعداد نظرات : ۰ نظر
 • ضرورت توجه نسبت به قیمت برنج و حمایت از کشاورزان / نمازجمعه پایگاه مقابله با فتنه است

 • دسته بندی مطلب : سیاسی , نمازجمعه شهرستان | تعداد بازدیدها : نفر
 • امام جمعه دابو ودشت سر : کالبدشخصیتی آمریکا فریبنده است ازآن روباه پیرمکارانگلیس گرفته که چندسال گذشته فیلمی راساخته که هم رهبریت عربستان رادرآن فیلم نشان داده وهم ترامپ رادرآن فیلم آورده یعنی نقاش اصلی نظام استکباری انگلیس است.

  دراین خطبه نیزهمانندخطبه اول ابتداءًخودم وبعدهمه شماراتوصیه به تقوای الهی می کنم همه بداخلاقی هایی که امروزدراین کره زمین انجام می گیردنشأت گرفته ازعدم باوربه خداست وایمان قلبی نداشتن است نورانیتی که درمسیرتبعیت ازخداوجودداردخداباوری وجودداردایمانی که درمسیرشناخت ولایت خداوولایت پیغمبرواهل بیت وامروزهم ولایت ولی فقیه زماننمان ایجادمی شودهمه نشأت گرفته ازتقواست اگرکسی اهل تقوی نباشدبداخلاقی می کنندمی خواهند همانندنمرودوفرعون وقارون…دنبال عافیت طلبی ومنیت طلبی باشند.
   می خواهندبه هرطریق ممکن مسئولیت وصندلی خودراداشته باشنددرحالیکه اهل مدیریت نیستند. اهل تمکین ومداراکردن بامردم نیستند. اهل حل وفصل مشکلات مردم نیست ولی می خواهندبه هرطریق ممکن جایگاه خودش راداشته باشندامروزهمه جایگاههاتوسط خدارقم می خوردامروزمدیریت هاوتوان ها وهمه همه اگرباوربه خداداشته باشندموفق هستند.
  خوب مناسبت هامتعدداست دهه کرامت رادرپیش داریم که ازاول ذی القعده آغازمی شودیعنی ازمیلادحضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) است وپایانش بامیلادحضرت ابوالحسن علی بن موسی الرضا(علیه السلام)می باشد.
  دهه کرامت یادآورلطیف ترین علائق ومهرووفاداری خواهربه برادراست که کم نظیراست اینکه خواهری نسبت به مقام شامخ برادرش آنچنان احساس قرابت داشته باشدمهرووفای این خواهروبرادرموجب به هجرتش می شودوفراق می شودکه ایشان ازمدینه به سوی ایران حرکت کندواین غربت موجب ضعف ومریضی ایشان می شودوموجب شهادت ایشان می شود.
  دهه کرامت یادآورتحول آفرینی بانوان آسمانی است کرامتی که این بانوی کریمه باشناخت شناسی توانسته کسب بکندکه ملجأقلوب می شودکه تألیف قلوب توسط مضجع شریفش ایجادمی شودهرکسی که شناخت لازم نسبت به ولایت داشته باشد اینچنین خواهد شد  می تواند رهبری دلهای صدهامیلیون ازانسان هاراداشته باشداگرماشناخت به ولایت واهل بیت داشته باشیم که قطعاموجب عاقبت بخیری مامی شودواگرخدای ناکرده همچنین خصوصیتی درمانباشدموجب عاقبت به شری می شود.
  اینکه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهاچه کرده است که به این مقام رسیده است که قطعا عبودیت و بندگی خدا باعث رفعت و بلند مرتبگی بشر خواهد شد و عرض کردیم این از دانشگاه معرفتی باب الحوائج موسی بن جعفر علیه السلام ارتزاق کرده ودرکالبدشخصیتی حضرت رسوخ کرد و توانسته موجب هدایتگری بشریت گردد اینکه هرکسی درکنارمضجع شریف ایشان مشرف شوددست خالی برنخواهدگشت وخواستگاه برآورده شدن حاجتهاست چون کریمه اهل بیت هست و قم در پناه کریمانه ایشان پناهگاهی با عزت مبدل شده که قلب های زنگار گرفته بشریت را جلا می بخشد که موجب دلدادگی با معبودش می شود‌

  موضوع دومی که خدمت  عزیزان بایدعرض کنم راجع به۵مردادسالروزاقامه اولین نمازجمعه توسط آیت الله طالقانی می باشدکه بایدخصیصه های نمازجمعه رابیشتربشناسیم که اگراین شناخت شودنمازجمعه مظلوم ومهجورواقع نمی شود
  مسئولین بزرگوارکه باید بیشتر حضور داشته باشندولی خوب مردم ازآنهاپیشی می گیرندوحضورمردم ازحضورمسئولین مابیشتراست.
  نماز جمعه پایگاه هدایت امام ورهبری است که یکی ازشاخصه های بزرگ نمازجمعه است.
   خوب نماز جمعه نزدیکترین پایگاه به نهادرهبری است پایگاهی است که بخشی ازکاردستگاه رهبری رادراین کشورانجام می دهند.
  أئمه جمعه به عنوان نماینده ولی فقیه درمنطقه هاوتوانسته اندمردم راتوجیه کنندمردم رابه استقامت راهنمایی کنندوبصیرت افزایی کنند مسیر اشتباهاتی که درزندگی مردم است باتبیین سبک زندگی دینی آنهارابادین آشناکنندذهن مردم رانسبت به معارف دینی آشناکنندنسبت به دشمنان هم آنهاراآگاهی وبصیرت بدهند.
  آگاهی تؤام باایمان مردم است روح نظام اسلامی که درواقع درکالبدشخصیتی بندگان خوب خدا وجود دارد و با ایجاد بستر و ارتباط.
   چون امام جمعه هم زبان گویای مردم است وهم گوش شنوای مردم.حضرت علامه جوادی آملی دردیداری که بنده درخدمت ایشان به عنوات خادم شماحضورداشتم ایشان دربیان حالتهای امام جمعه می فرمودندامام جمعه یکی ازبزرگترین حالتهایشان این است که حرف مردم رابه خدابرساندوحرف خدارابه مردم برساند.
  نمازجمعه پایگاه روشنگری وأگاهی بخشی است که مابتوانیم به خوبی ازاین تریبون استفاده بکنیم نمازجمعه عبادی وسیاسی است حالابعضی هامی گویندچراامام جمعه درموردمشکلات مردم به دولت می گویدماحامی دولتیم وفقط توصیه هست دولتی که توسط مقام معظم رهبری حکم تنفیذمی گیرداگرایشان موردعنایت رهبری باشدماحمایت می کنیم کسی که ازخط رهبری فاصله گرفته ما متوجه شان می کنیم که این راهی که می رویدکجراه هست .
  خوب ما در طی این چند سال امروزرادیدیم اینکه جناب سرهنگ عیسی زاده فرمودنددرموردتحریم اخیر آمریکا جزءتحریم جدیدی است که برمابارشده اینهاراماآنروزدیدیم ماگفتیم که درکناراینکه بایدروابط بین المللی داشته باشیم ودرکناراینکه بایدارتباطمان راباجهان حفظ بکنیم ولی بایدازپتانسیل دردون بایداستفاده بکنیم نسبت به اقتصادمقاومتی مقام معظم رهبری به عنوان مهندس نظام آمده برنامه داده وفرموده که مسیربایداینگونه باشد تا آنهااین مسائل را فراموش نکنند نیآیندبافلان جاقراداد بندند خوب ما خودمان صنعت واگن سازی داریم ولی انها با شرکت خارجی قرارداد می بندند و یا در مورد توتال .
   درموردبرجام ماگفتیم که منتج به نتیجه نیست چون شخصیت آمریکا اینچنین است کالبدشخصیتی آمریکا فریبنده است ازآن روباه پیرمکارانگلیس گرفته که چندسال گذشته فیلمی راساخته که هم رهبریت عربستان رادرآن فیلم نشان داده  وهم ترامپ رادرآن فیلم آورده یعنی نقاش اصلی نظام استکباری انگلیس است.
  پس ماهم انگلیس رامی شناسیم وهم آمریکارا.آنهاقراردادی رانبستندوپیمانی راندادندکه بخواهندبه آنهاعمل کنند آنهاجزخودوعافیت طلبی خودچیزدیگری رانمی خواهند.
  بنده تشکرمی کنم ازرئیس جمهورمحترم که سخنرانی فرمودندومحکوم کردندولی محکومیت صرف به دردنمی خورد محکومیت باید عملیاتی شود بیاییداگرمفادی وجودداردکه ما می توانیم مقابله به مثل کنیم درمقابل قداره کشی آمریکه ایستادگی بکنیم ماهیچوقت کم نخواهیم آوردمااهل شجاعتیم واهل ترس نیستیم بیاییم با عدم همکاری آنهامامقابله به مثل کنیم چون هر جایی که ما قدرت نشان دادیم آنها عقب نشینی کردند و در مقابل ضعف نشان دادیم آنها زورگویی کردند و مقابله گری کردند .
  تحریم های اخیر چند خسارت به همراه دارد یکی از آنها می خواهند جامعه مان را دو قطبی بکنند و یا مسئولین را در مقابل ولی مطلقه فقیه و حاکمیت نظام قرار بدهند و یا سپاه عزیز این بازوی قوی و مستحکم و مومن و یار و یاور رهبری را محدود نمایند و جلوی مقاومت را بگیرند حاشا که ذره ای از آرمان های اصیل امام و رهبری عقب نشینی نمائیم نه سپاه مان نه قدرت های دفاعی مان را می توانید حمله نمایید خوب الحمدلله اخیرا پرتاب ماهواره بر سیمرغ با موفقیت انجام گرفته و دشمنان قسم خورده مان این اقتدارها را نمی توانند ببینند آنها ایران مزدور قبل انقلاب را می خواهند نه ایران هسته ای نه ایران ماهواره ای نه ایران موشکی نه ایران نانویی نه ایران پیشرفته در علوم و فنون و به فضل خدا این مسیر پیشرفت ادامه دارد تا به ظهور امام زمان مبدل و بیرق مقدس اسلام از دست مقام عظمای ولایت به دست صاحب اصلی نظام برسد.
  یکی دیگرازمسائلی که از طریق این تریبون انجام می شود برنامه ای است که کهنه ناشدنی است الحمدلله چندین سال است که تریبون نمازجمعه در این دو بخش وجود دارد سخنانی ازطریق بنده تحت عنوان سبک زندگی بیان می شود تا بشود راه گشا باشد و همچنان نواست واز آن بتوانیم استفاده کنیم رسانه ای فراگیرولی کم هزینه است بهترین رسانه است همه نهادها می آیندسخنرانی می کنندبرنامه هایشان راعنوان می کنندماهم توصیه کردیم دعوت کردیم امابعضی ازمسئولین فقط درآن هفته ای که ازآنهادعوت می شودسخنرانی می کنندومی روندتاسال دیگر زیارتشان نمی کنیم ولی این تریبون متعلق به آنهاست .
   نمازجمعه پایگاه مقابله بافتنه هاست فتنه شصت یکی ازفتنه های بزرگی بوده که الحمدلله أئمه اعزه جمعه باروشنگری خودشان مردم راآگاه کردندنسبت به منافقین وتفکرشان ومعاندین ضدنظام.
  پس این تریبون نمازجمعه بوده که توانسته همه مواردچالشی راجمع آوری بکندفتنه ۸۸اینکه امروزبعضی هاخواستارآزادسازی مروجین فتنه هستندنمی دانم برچه اساسی سخن می گویندآیادوباره برگشت کنیم وبخواهیم دوباره دردل این مردم ارتهاب ایجادکنندنه آنهابیایندازمردم عذرخواهی بکنندنسبت به ارتهابات وخسارات وشهدایی که درفتنه ۸۸داده شد.
   پایگاههایی است که موردهجمه دشمنان بوده ماشهدای زیادی دادیم که ۵امام جمعه محترم ومعتبرمعروف به شهادت رسیدندمرحوم آیت الله قاضی ومرحوم آیت الله مدنی ومرحوم آیت الله صدوقی ومرحوم آیت الله دستغیب ومرحوم آیت الله اشرفی اینها۵عالم مجتهدپیرمردباتقوای پرهیزگاروباوربه دین
  این تریبون نمازجمعه است باهمه زیبایی هاکه کانون توجه واهتمام متدینین است وآنهااعتقادو باوردارندکه موجب شده است که ان شاءالله بتوانیم باقوت هرچه تمام موجب همدلی وهمزبانی بشویم.
  پس عزیرانم خوب ازطریقی هم درمورداموربین الملل ومسائلی که امروزنبایدفراموش شودجریان فلسطین هستدهتک حرمت اسرائیلی هااین غده سرطانی به قبله اول مسلمین مسجدالاقصی است حصاری که کشیده شده تقریب به سه هفته هست که نمازگزاران مردم مسلمان آن مکان مقدس راهپیمایی می کنندبعضی هامثل اینکه خواب هستند ومتوجه نیستنددرجهان اسلام رهبرانشان کسانی که متأسفانه نه تنهاآنهارامحکوم نکردندبلکه حمایت هم می کنندازجمله عربستان ملعون ومعدوم.این جریان تروریستی رامحکوم می کنیم
  اماهمچنانی که هفته گذشته درموردمشکلات منطقه سخن گفتیم یکی مشکل آب است که حتی آب شرب ما توصیه مان به مدیران عزیراین است که همکاری ومساعدت لازم شودکشاورزان رافراموش نکنندولی مدیرشهرستانی عنوان داشتندماتمام سعی وتلاشمان این است که کسی خدای ناکرده قحطی آب نداشته باشدولی همه مراکزدرحال کاکردن هستندلذادرخواست بنده این است که اسراف نکنیم.
  دوم بحث جشنواره برنج می باشد که سه چهار سال بنده به طور شبانه روز پیگیرم که بامساعدت جهاد محترم کشاورزی الحمدلله شکل گرفته چون محوریت این کار با آنهاست مدیران  عزیز جهاد دو بخش مان با محوریت ریاست محترم شهرستانی جلسه ای شکل گرفته باحضورمسئولین بخش ویکی ازپتانسیل های موجوداست الحمدلله امروز هر جایی صحبت این جشنواره هست درهمایشی که هفته اخیرشکل گرفته در گتاب با حضور أئمه جمعه عرض کردیم جهت برندسازی برنج دابودشت این حق ماست بایدنسبت به این موضوع .ان شاءالله سومین جشنواره برنج دردابودشت حالامکانش برای ما مهم نیست ولی چون نام برنج دابودشت است بایددردابودشت باشد.
  موضوع بعدی که مطالبه این مردم هست در مورد قیمت برنج است که کشاورزان کمی ناراحت هستندلذااز فرماندار محترم ویژه شهرستان امل جناب مهتدس رسولی عزیز و نماینده مردمی و ولایی مان جناب دکتر یوسفیان عزیز و مسئولین محترم استان واستاندارمحترم و که یکشنبه گذشته باایشان دیدار مفصلی داشتم وسلام شما کشاورزان عزیز رابه ایشان رساندم وعنایت ایشان رانسبت به آن سال که طارم راخریداری کردند را تجلیل و تکریم نموده ام و انتظارات و حمایت هایی که بایدانجام شود نیز بیان نموده ام.
   نسبت به قیمت آن که امروز خریدار نداره و قیمتش پایین هست واقعا کشاورزان زحمت کشیدند و چشم امیدشان به این است که مابتوانیم چه خدمتی رابه این عزیزان بکنیم هم کمباین داران و هم شالیکوبی داران عزیز  نیز توجه لازم به این عزیزان را داشته باشید و تجار عزیز نیز شانیت کشاورزان را نگه بدارند تا دعای کشاورزان شامل حال شما گردد
  موضوع آخر در مورد کابینه دولت محترم تدبیر و امید هست که بنده از رئیس جمهوری محترم این درخواست را دارم که دقت لازم در انتخاب کابینه رو داشته باشند از نیروهای کارآمد و کارشناس و خبره و انقلابی و ولائی و جوان و متجرب انتخاب نمایند تا بتوانند نسبت به مشکلات اشتغال و تولید و اقتصاد مقاومتی مدیریت لازم را اعمال نمایند که دعای این مردم بدرقه راه شما خواهد بود خوب دشمنان نشان دادند قابل اعتماد نیستند و فقط باید از پتانسیل درون استفاده کرد تا به قوت و قدرت هر چه بیشتر پیشرفت لازم را داشته باشیم

  ابر چسب ها :
  نظرات کاربران در مورد "ضرورت توجه نسبت به قیمت برنج و حمایت از کشاورزان / نمازجمعه پایگاه مقابله با فتنه است"